BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 53/BXD-QLN
V/v bán nền trong cụm, tuyến dân cư để tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng nhậnđược công văn số 272/SXD-QLN ngày 17/5/2011 của Sở Xây dựng An Giang đề nghịhướng dẫn phương thức bán nền trong cụm, tuyến dân cư để tạo vốn xây dựng hạtầng kỹ thuật thiết yếu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Xây dựng đồng bộcác công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm tuyến dân cư là một trongnhững mục tiêu quan trọng của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ởvùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Để giải quyết khó khăn về vốn đầu tư xâydựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, Thủ tướng Chính phủ cho phépcác địa phương bán 30% diện tích các lô nền trong cụm, tuyến dân cư để tạo vốnđầu tư xây dựng. Việc bán diện tích các lô nền nói trên theo hình thức đấu giávà sử dụng phần giá trị chênh lệch giữa số thu được từ việc bán đấu giá và giáthành tôn nền của lô nền đã được bán để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầngkỹ thuật thiết yếu. Như vậy, việc bán đấu giá 30% diện tích các lô nền nói trênkhông nhằm mục đích kinh doanh mà là tạo vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹthuật thiết yếu, đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt bình thường cho các hộ dân trongcụm, tuyến dân cư. Đây là cơ chế đặc thù, áp dụng cho Chương trình.

Đề nghị Sở Xâydựng An Giang báo cáo Uỷ ban nhân Tỉnh tiếp tục giao Chủ đầu tư xây dựng cáccụm, tuyến dân cư (Uỷ ban nhân dân cấp huyện) khẩn trương bán hết số diện tíchlô nền còn lại trong số 30% nền đã đựơc Thủ tướng Chính phủ cho phép theo quyđịnh của UBND Tỉnh để có vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuậtthiết yếu trong cụm, tuyến dân cư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà