BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/BXD-QLN
V/v phúc đáp văn bản của Ngân hàng BIDV

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tưvà Phát triển Việt Nam

Ngày 28/8/2013, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Pháttriển Việt Nam có văn bản số 5204/CV-NHBL đề nghị giải đáp bổ sung một số nộidung vướng mắc khi triển khai thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiếngiải thích như sau:

Ngày 26/7/2013, Bộ Xây dựng có văn bản số 1550/BXD-QLN gửiUỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ngân hàng nhànước Việt Nam và các ngân hàng được giao triển khai thực hiện Nghị quyết số02/NQ-CP của Chính phủ. Tại văn bản này, căn cứ vào Thông tư số 07/2013/TT-BXDngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng nhànước Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quanliên quan rút ngắn thời gian chuyển đổi và điều chỉnh quy mô dự án; chính quyềnđịa phương tổ chức xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở (theo mẫu tại Phụlục 2 Thông tư số 07/2013/TT-BXD ) cho khách hàng thuộc đối tượng thu nhập thấplà người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộccác thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao độngtự do, kinh doanh cá thể khi mua, thuê nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 . Về một số trường hợp cụ thể, Bộ Xây dựnggiải thích như sau:

1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân khách hàng chưa có nhà ở,UBND phường (xã) có thực hiện việc xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ởkhông? Nếu có thì xác nhận như thế nào?

Theo quy định thì việc xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhàở của khách hàng được thực hiện tại chính quyền địa phương nơi khách hàng cóđăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú và thực tế đang sinh sống tại đó.Trường hợp khách hàng chưa có nhà ở thì chính quyền địa phương vẫn xác nhậntheo mẫu (Phụ lục số 02 Thông tư số 07/2013/TT-BXD ) về hộ khẩu và thực trạngnhà ở và được ghi là chưa có nhà ở tại đó.

2. Việc xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở đối với đốitượng là khách hàng thuộc lực lượng vũ trang?

Theo quy định của pháp luật về cư trú và của ngành thì đốitượng thuộc lực lượng vũ trang đang làm việc thường xuyên tại địa phương nàothì hộ khẩu do đơn vị tại địa phương đó quản lý, trường hợp không làm việcthường xuyên hoặc đang công tác ngắn hạn tại địa phương đó thì hộ khẩu đượcquản lý tại đơn vị làm việc thường xuyên. Mặt khác, theo quy định thì Thủtrưởng cơ quan, đơn vị phải thực hiện xác nhận và phải chịu trách nhiệm về xácnhận của mình. Do vậy, sẽ không xảy ra việc khách hàng thuộc lực lượng vũ trangsinh sống và làm việc thường xuyên tại địa bàn nơi có dự án muốn mua nhà nhưnghộ khẩu đang được quản lý ở tỉnh, thành phố khác.

Việc một số UBND phường (xã), từ chối xác nhận đối với kháchhàng đăng ký tạm trú, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1550/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhândân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đề nghị Ngân hàng nêu rõđịa phương nào để Bộ Xây dựng tiếp tục có ý kiến.

3. Việc xác nhận các thành viên trong hộ gia đình:

Theo quy định thì việc xác nhận số thành viên trong hộ giađình phải bao gồm tất cả những người có tên trong sổ hộ khẩu. Trong sổ hộ khẩuđã ghi rõ tên các thành viên trong hộ và có quan hệ thế nào với chủ hộ. Chínhquyền phường (xã) xác nhận số thành viên có tên trong sổ hộ khẩu.

Trường hợp người vay vốn không có quan hệ ruột thịt với chủhộ, có khó khăn về nhà ở và có nhu cầu vay mua nhà ở để ở chung thì việc xácnhận được tiến hành như trên, trường hợp mua nhà ở cho riêng mình thì để khôngrắc rối về sau (khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tàisản gắn liền với đất), người đó cần phải tách hộ trước khi đứng đơn xin xácnhận.

Trường hợp người vay vốn đang ở nhờ bố/mẹ, người thân khácvà có nhu cầu vay mua nhà ở thì việc xác nhận được tiến hành như trên.

Do nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Nghịquyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ có hạn, do đó mỗi hộ khẩu chỉđược vay hỗ trợ để mua, thuê, thuê mua 01 nhà ở xã hội hoặc thuê, mua 01 nhà ởthương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 .

4. Về Biểu mẫu xác nhận:

Trường hợp khách hàng ở trọ thì theo quy định của pháp luậtvề cư trú thì người ở trọ phải khai báo nơi tạm trú hoặc lưu trú của mình (địachỉ nơi ở) với chính quyền địa phương, trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà dothuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ởnhờ đồng ý bằng văn bản. Do đó, chính quyền địa phương hoàn toàn xác nhận đượcđối tượng đó.

5. Cần lưu ý rằng, người đứng đơn xin xác nhận về nơi côngtác hoặc hộ khẩu và thực trạng nhà ở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước phápluật, nếu có hành vi gian dối.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về các vướng mắc của Ngânhàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Bộ Xây dựng mong tiếptục nhận được sự phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trìnhtriển khai của Ngân hàng trong thời gian tới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- NN Nhà nước Việt Nam (để phối hợp);
- Ngân hàng NN và PTNT VN;
- Ngân hàng TMCP Công thương VN;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN;
- Ngân hàng TMCP PTN ĐBS Cửu Long.
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà