TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH giao nhận vận tải AA
Địa ch: 61A-63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0302122251

Trả lời văn thư số CV 03/15/CV-AA ngày 18/11/2015 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

- Tại Khoản 1 Điều 13 quy định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“…

b.6) Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biển nước ngoài là toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa và các khoản phụ thu khác mà hãng vận tải biển được hưởng từ cảng xếp hàng của Việt Nam đến cảng cuối cùng bốc dỡ hàng hóa đó (bao gồm cả tiền cước của các lô hàng phải chuyển tải qua các cảng trung gian) và/hoặc tiền cước thu được do vận chuyển hàng hóa giữa các cảng Việt Nam.

Tiền cước vận chuyển làm căn cứ tính thuế TNDN không bao gồm tiền cước đã tính thuế TNDN tại cảng Việt Nam đối với chủ tàu nước ngoài và tiền cước trả cho doanh nghiệp vận tải Việt Nam do đã tham gia vận chuyển hàng từ cảng Việt Nam đến một cảng trung gian.

…”

- Tại Khoản 2 Điều 13 quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động vận chuyển là 2%.

Trường hợp Công ty theo trình bày hoạt động trong lĩnh vực vận tải ký hợp đồng làm đại lý cho hãng tàu ở nước ngoài thì khi thanh toán tiền cước vận tải quốc tế cho đối tác nước ngoài (kể cả khoản thu hộ cước vận tải quốc tế và trườnghợp Công ty mua cước, bán cước) chiều từ Việt Nam đi nước ngoài, Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNDN theo tỷ lệ 2% tính trên doanh thu tính thuế để kê khai nộp thuế theo quy định. Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ tiền cưc thu được từ hoạt động vận chuyển hàng hóa và các khoản phụ thu khác mà t chức nước ngoài được hưởng từ cảng của Việt Nam đến nước ngoài (không trừ tin hoa hồng thu hộ Công ty được hưởng).

Đối với khoản thù lao hoa hồng do thu hộ cưc vận tải quốc tế cho bên nước ngoài, Công ty lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- CCT Q.3;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga