TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn các VBPL liên quan đến xuất khẫu gỗ Trắc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng.
(Số 102 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).

Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Côngnghiệp quốc phòng có công văn số 3673/TCTKTKT-XNK2 ngày 30/12/2011 gửi Tổng cụcHải quan đề nghị hướng dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến việc xuất khẩusang Trung Quốc lô hàng gỗ Trắc nhập khẩu từ Lào.

Về vấn đề ngày, đề nghị Tổng côngty nghiên cứu một số văn bản pháp luật liên quan đến xuất khẩu gỗ như:

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủtục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hóa với nước ngoài;

- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quýhiếm;

- Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên;

- Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sáthải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK;

- Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày25/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNTngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc quy định hồsơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

Cục Giám sát quản lý về hải quan –Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải