TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/GSQL-GQ3
V/v kiểm tra, giám sát cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Qua kết quả kiểm tra về việc thi hành pháp luật đối với hoạt động nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi để kinh doanh hàng miễn thuế năm 2015 giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Kho chứa hàng miễn thuế của Công ty cổ phần Cung ứng tầu biển Sài Gòn hiện chưa có hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chưa có camera giám sát kết nối với cơ quan hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục quản lý 02 cửa hàng miễn thuế trên đôn đốc Công ty lắp đặt trang thiết bị còn thiếu nhằm đảm bảo được các yêu cầu về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Sau khi các Công ty hoàn thiện các trang thiết bị còn thiếu, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha