TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu AJ, JV

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan Bình Dương

Phúc đáp côngvăn số 333/HQBD-GSQL ngày 28/01/2011 của đơn vị đề nghị xem xét, xác định tínhhợp lệ của C/O mẫu AJ và JV do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cấp,Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quyđịnh (về overleaf note) tại Phụ lục 7 và 8 Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày08/12/2008 về Quy chế xuất xứ AJCEP, Phụ lục 6 và 7 Thông tư số 10/2009/TT-BCTngày 18/05/2009 về Quy chế xuất xứ VJEPA, đối với trường hợp hàng hóa đạt xuấtxứ có hàm lượng giá trị khu vực/nội địa từ 40% trở lên thì tiêu chí xuất xứđược ghi là RVC tại ô số 6 trên C/O mẫu AJ hoặc LVC tại ô số 5 trên C/O mẫu JV,không yêu cầu phải ghi cụ thể tỉ lệ % hàm lượng xuất xứ của hàng hóa.

- Tổng cục Hảiquan đã thông báo mẫu C/O form AJ và JV do Phòng thương mại & Công nghiệpNhật Bản cấp, đồng thời có hướng dẫn một số đặc biệt cơ bản để kiểm tra cácloại C/O này tại công văn số 7461/TCHQ-GSQL ngày 09/12/2009.

Cục Giám sátquản lý trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn