TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 53/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP. Cần Thơ

Trảlời công văn số 73/HQCT-NV đề ngày 14/01/2013 của Cục Hải quan TP Cần Thơ nêuvướng mắc liên quan đến khai báo mã số HS trên C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại mặt sau (Overleaf notes) C/O ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCTngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thì tại ô số 7 trên C/O phải thể hiện tênhàng, số lượng, mã HS của hàng hóa. Do vậy, việc khai báo mã HS trên ô số 12của C/O là không đúng với quy định dẫn trên. Cục Giám sát quản lý về Hải quannhất trí với đề xuất của Cục Hải quan Cần Thơ nêu tại công văn.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn