BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/TCHQ-GSQL
V/v: tạm nhập hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa tỉnh Lạng Sơn để tái xuất sang nước thứ ba

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 396/BC-UBND ngày 11/11/2014,công văn số 436/BC- UBND ngày 09/12/2014 củaUBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo đề nghị cho hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất đượctạm nhập qua điểm thông quan Co Sa để xuất sang nước thứ ba. Về việc này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủquy địnhchi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các quy định về quản nhà nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhậptái xuất thì việc tạm nhập hàng hóa kinhdoanh tạm nhập tái xuất để tái xuất sang nước thứ ba, không được phép thực hiệnqua cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong và ngoài khu kinh tế cửa khẩu.Việc tạm nhập hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ, điểmthông quan biên giới thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Điểm thông quan Co Sa nằm trong phạm vi khu vực cửakhẩu chính Chi Ma theo công văn số 4623/VPCP-KTTH ngày 23/6/2014 của Văn PhòngChính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phạm vi cáccửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, việc quản lý tại đây docác lực lượng chức năng của cửa khẩu Chi Ma quản lý. Tuy nhiên hàng hóa xuất nhập khẩuqua điểm thông quan Co Sa phải thựchiện theo quy định về quản lý cửa khẩu tại Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày14/3/2005, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ, Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướngChính phủ và theo Hiệp định năm 2009 giữa Việt Nam và Trung Quốc về quản lý cửakhẩu biên giới. Do vậy, điểm thông quan Co Sa không được thực hiện tạm nhậphàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất đểxuấtsang nước thứ ba; không được thực hiện tái xuất đối với các mặt hàng quy định tạicông văn số 7415/VPCP-KTTH ngày 23/9/2014 của Văn phòng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các ngành chức năngtrên địa bàn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục ĐTCBL (để thực hiện);
- Cục HQ Lạng Sơn (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh