TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 530/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Trung tâm xuất khẩu lao động và thương mại VINACONEX
Số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 055/XKLĐ &TM ngày 25/1/2006 của Trung tâm xuất khẩu lao động và thương mại Vinaconex (thuộc Tổng công ty xây dựng Việt Nam MST: 0100105616) về việc xin làm thủ tục XNK hàng hóa. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng công ty xây dựng Việt Nam có nợ thuế các tờ khai 493/NKD ngày 20/2/1999; 1163/NKD ngày 31/3/1999, 274/NKD ngày 13/1/2000; 448/NKD ngày 25/1/2000 (số tiền 589.749.912 đồng). Đây là số nợ thuế truy thu của các lô hàng cọc cừ thép nhập khẩu hiện đang xem xét xóa nợ thuế theo Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Căn cứ điểm 3 mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 4231/TCHQ-KTTT ngày 07/9/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế;

Trong thời gian chờ xem xét xóa nợ thuế, Tổng cục Hải quan đồng ý chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với số nợ thuế truy thu của các lô hàng cọc cừ thép nêu trên, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác và phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về việc xử lý khoản nợ thuế truy thu.

Tổng cục Hải quan thông báo để trung tâm xuất khẩu lao động và thương mại Vinaconex (thuộc tổng công ty xây dựng Việt Nam) biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty XD Việt Nam.
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An