BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 15691/CT-HTr ngày 30/10/2008của Cục thuế TP. Hà Nội hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất phần mềm,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trước ngày 1/1/2004, doanh nghiệp phần mềm được hưởngưu đãi thuế TNDN theo Quyết định 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướngChính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triểncông nghiệp phần mềm. Bộ Tài chính đã có Thông tư số 31/2001/TT-BTC ngày 21/5/2001hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế theo Quyết định 128/2000/QĐ-TTg nêu trên.

Từ ngày 1/1/2004, doanh nghiệp phần mềm được hưởngưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Mục I Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTCngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế đối với doanhnghiệp phần mềm.

Tại điểm 3 Mục I Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTCnêu trên quy định: "Doanh nghiệp phần mềm đã được cấp Giấy phép đầu tưhoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp đã ghi trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầutư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả thuế suấtưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế) ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2,Mục I, Phần B, Thông tư này thì doanh nghiệp phần mềm có quyền lựa chọn hưởngcác ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2, Mục I,Phần B, Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại."

Năm 2006, doanh nghiệp sản xuất phần mềm được hưởngưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Năm 2007, doanh nghiệp sản xuất phần mềm được hưởngưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế căn cứ các văn bản pháp luật nêutrên và đối chiếu với từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp sản xuất phần mềmđể áp dụng ưu đãi thuế TNDN phù hợp với thời điểm văn bản pháp luật quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương