BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5300/BGDĐT-ĐH &SĐH
V/v tăng cường chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2006

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng

Thực hiện công điện số 898/CĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng tăng cường rà soát, kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, đặc biệt lưu ý một số công tác sau đây:

1. Về công tác coi thi

Kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất cho kỳ thi, đảm bảo đầy đủ phòng thi, điện, nước và thông tin liên lạc thông suốt. Có biện pháp phòng chống cháy, nổ, lụt, bão. Có phương án để xử lý khi xảy ra các sự cố, rủi ro. Bố trí cán bộ y tế để xử lý những trường hợp cần thiết.

Chú ý khâu lựa chọn trưởn điểm thi, cán bộ coi thi số 1, số 2 và tập huấn kỹ để cán bộ coi thi hiểu rõ về quyền, trách nhiệm và quy trình kỹ thuật coi thi từ khâu ghi số báo danh đến khâu giao bài thi cho Ban Thư ký… bảo đảm đúng quy chế, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Những trường có khi khối D lưu ý: Hướng dẫn thí sinh, nhất là thí sinh tự do, cách làm bài thi trắc nghiệm; tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi hiểu và thực hiện đúng công văn hướng dẫn thi trắc nghiệm ngoại ngữ, số 4821/BGDĐT-KT &KĐ ngày 9 tháng 6 năm 2006 (riêng phiếu trả lời trắc nghiệm thì nộp cho Ban Thư ký của điểm thi chứ không nộp cho Tổ Xử lý bài thi). Trong túi đựng tài liệu cho cán bộ coi thi cần có bản in “Quy định về thi trắc nghiệm ngoại ngữ”

Khi xếp chỗ ngồi trong phòng thi cần ghi số báo danh lên bàn thí sinh, từ số nhỏ đến lớn theo danh sách phòng thi (ghi đủ các chữ số của số báo danh); ghi theo hàng ngang và lần lượt từ trên xuống dưới phòng thi (như sơ đồ ví dụ dưới đây), không ghi theo cách nào khác.

25001 25002

25011-25011

25003-25004

25010-25009

25005-25006

25008-25007

Bàn Giám thị

- Trích in quy định về kỷ luật thi, dán tại phòng thi để nhắc nhở thí sinh.

Chỉ cho phép thí sinh mang các vật dụng sau đây vào phòng thi: bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ như máy tính nhãnhiệu Casio fx95, fx220, fx500A, fx500MS, fx570MS và các máy tính có tính năng tương tự. Ngoài các vật dụng nói trên, thí sinh không được mang bất kỳ tài liệu, vật dụng nào khác vào phòng thi. Thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

Phối hợp với chính quyền và công an địa phương bảo đảm trật tự, an toàn tại các điểm thi. Tăng cường lực lượng bảo vệ vòng ngoài nhằm ngăn chặn kẻ xấu xâm phạm khu vực khi, cướp đề thi, chuyển tài liệu, phá rối trật tự. Nơi nào để xảy ra tình trạng lộn xộn xung quanh phòng thi, ném đề thi ra ngoài, ném bài giải, thì liệu vào phòng thi hoặc cán bộ tuyển sinh tìm cách hỗ trợ thí sinh dưới mọi hình thức, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và những người liên quan đều bị xử lý theo quy chế và theo pháp luật hiện hành.

Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra và giám sát hành lang phòng thi. Kiên quyết xử lý những cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế.

2. Về việc in sao đề thi

Nội dung đề thi năm nay có những câu soạn theo chương trình phân ban thí điểm và những câu soạn theo chương trình không phân ban vì vậy sẽ dài hơn các năm trước. Một số môn thi phải in trên cả 2 mặt giấy, do đó các cơ sở in sao đề thi cần chuẩn bị đủ số lượng giấy có chất lượng tốt và chú ý kỹ thuật in, bảo đảm không bị ngược đầu đuôi, không mất chữ, mất dòng… Đối với các môn ngoại ngữ, phải in đề thi trên 2 mặt giấy khổ A3.

3. Về việc làm thủ tục dự thi cho thí sinh

Hội đồng tuyển sinh các trường cần tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi, nếu có sai sót thì trực tiếp điều chỉnh và xử lý kịp thời không gây bất kỳ khó khăn nào cho thí sinh. Khi bổ sung sửa đổi vấn đề gì, cán bộ tuyển sinh phải ghi và ký xác nhận vào phiếu số 2, đồng thời báo cho Ban Thư ký cập nhật ngay vào máy tính. Đối với những trường hợp bị thất lạc giấy tờ thì tra cứu danh sách dự thi để làm thủ tục cho thí sinh dự thi và chụp ảnh để đối chiếu với hồ sơ.

4. Về chế độ báo cáo

Yêu cầu Hội đồng tuyển sinh các trường cần thực hiện đúng chế độ báo cáo với Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là báo cáo nhanh tình hình các buổi thi.

Văn bản này phổ biến rộng rãi cho cán bộ tham gia công tác tuyển sinh./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo TS ĐH, CĐ 2006;
- Cục KT&KĐ CLGD;
- Cục KT&KĐ CLGD;
- Lưu: VT, Vụ ĐH&SĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bành Tiến Long