UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5300/UBND-CN1
“v/v Ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và cho chủ đầu tư các dự án ĐTXD công trình”

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kinh gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố và thị xã;
- Các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ điều 60 của Luật Đấuthầu, để giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm cho chủ đầu tưcác dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (theoPhạm vi điều chỉnh nêu tại khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu) do Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Ủy quyền cho chủ đầu tư các dựán ĐTXD nêu trên phê duyệt hồ sơ mời thầu trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơmời thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; Quyết định phê duyệt hồ sơmời thầu của chủ đầu tư phải được gửi đến cho UBND tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư,Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan để quản lý và theo dõi.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổchức phê duyệt hồ sơ mời thầu theo đúng trình tự, quy định hiện hành, chịutrách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiệnnội dung được ủy quyền tại văn bản này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng