BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5302/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với chuyển giao công nghệ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 2465 CT/TNCN ngày 28/11/2007 của Cụcthuế tỉnh Thái Bình về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt độngchuyển giao công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 vàThông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độthuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Namvà cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì:trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam hoặckhông hiện diện tại Việt Nam (nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với doanh nghiệpViệt Nam cung cấp máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ thì khoản thu nhậptừ việc cung cấp máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ phải nộp thuế giá trịgia tăng, thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC và Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế hộ vào ngân sách nhà nước trước khi thanhtoán tiền cho nhà thầu nước ngoài.

Do nội dung công văn của Cục thuế chưa cụ thể nên để có cơsở hướng dẫn chính xác về căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế..., đề nghị Cụcthuế tỉnh Thái Bình cung cấp các hợp đồng ký kết.giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài và các tài liệu khác (nếu có).

2) Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của BộTài chính thì: Chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn lắp đặt, vận hànhmáy móc thiết bị theo Hợp đồng cung cấp đã ký kết và được doanh nghiệp nướcngoài trả tiền công thì thu nhập của các chuyên gia thuộc diện phải nộp thuếthu nhập cá nhân tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có nghĩa vụ thông báo chonhà thầu nước ngoài biết về trách nhiệm của nhà thầu nước ngoài trong việc kêkhai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia. Đồng thời yêu cầunhà thầu nước ngoài gửi danh sách chuyên gia, các thông tin có liên quan đếnchuyên gia cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp trong nước để cơquan thuế có cơ sở hướng dẫn, quản lý thu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC- BTC
- Ban PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai