BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5303/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 1101/2007-POCVN ngày 26/11/2007 của Công ty Penta-Ocean Construction Co.,Ltdhỏi về việc kê khai và nộp thuế của nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụngđối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhânnước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: ''Nhàthầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việtnam nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăngvà nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu ''.

Tại điểm 2.1 Mục II, Phần BThông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định: ''Trường hợp Nhà thầu nước ngoàiký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việcđược quy đinh tại Hợp đồng nhà thầu ký với với Bên Việt Nam thì doanh thu chịuthuế của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu Việtnam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoàiký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụviệc thực hiện Hợp đồng Nhà thầu''.

Trường hợp Công ty PENTA-OCEANCONSTRUCTION Co.,Ltd là Nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từphản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra, giátrị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấutrừ, thuế GTGT phải nộp thì Nhà thầu nước ngoài đăng ký với Cục thuế địa phươngđể thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo phươngpháp ấn định tỷ lệ trên doanh thu như hướng dẫn tại điểm 3, Mục I, Phần B Thôngtư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoàiPENTA-OCEAN ký hợp đồng với các nhà thầu phụ Việt nam để giao bớt một phần côngviệc được quy định tại Hợp đồng xây dựng cảng biển quốc tế Thị Vải nêu trên thìdoanh thu chịu thuế TNDN của Nhà thầu chính nước ngoài không bao gồm phần giátrị công việc mà Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Trường hợp Nhà thầu chínhnước ngoài ký Hợp đồng với các nhà cung cấp mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụcho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu chính nước ngoài thì doanh thu chịuthuế của Nhà thầu nước ngoài không được trừ phần giá trị hàng hoá, dịch vụ nàynhư hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cụcthuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Penta-OCaen Construction Co.,Ltd;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương