UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5304/UBND-CN
V/v công bố Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tỉnh Thanh Hoá.

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kinh gửi:

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư, Ban QLDA công trình xây dựng;
- Các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế.

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm2003 ;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng, Côngbố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007; Thông tư số 05/2007/TT-BXDngày 25/7/2007 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, củaBộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2780/SXD-KTKHngày 10/12/2007 về việc đề nghị công bố Đơn giá sửa chữa công trình xây dựngtỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở thẩm tra Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tỉnhThanh Hoá số 873/VKT8 ngày 7/12/2007 của Viện Kinh tế Bộ Xây dựng;

UBND tỉnh Thanh Hoá công bố Đơn giá sửa chữa công trình xâydựng tỉnh Thanh Hóa, kèm theo văn bản này, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình, tham khảo, áp dụng hoặcvận dụng làm cơ sở xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫntại Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫnlập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Bộ XD;
- Công báo tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHChu Phạm Ngọc Hiển

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 5304/UBND-CN công bố Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng