BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5305 TC/TCT
V/v: Thuế GTGT đối với dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2001

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Ban quản lý các dự án 85

Bộ Tài chính nhận được công văn số 650/GTVT-TCKTngày 9/3/2001 của Bộ Giao thông vận tải và công văn số 03/TRANIMEXCO /BHV ngày 15/5/2001của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng công trình (TRANIMEXCO) đề nghị hướngdẫn về chính sách thuế đối với dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân. Về vấn đềnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của Nghị định số 87/CP ngày5/8/1997 và Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ và điểm 7.c,Công hàm ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thì Chính phủ ViệtNam sẽ miễn thuế và các khoản phí tài chính liên quan đối với các Công ty NhậtBản hoạt động với tư cách là nhà thầu hoặc nhà tư vấn khi nhập khẩu hoặc táixuất vật liệu và thiết bị cần thiết cho việc thực hiện các dự án trong danhsách. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý việc miễn thuế đối với vật liệu và thiết bịnhập khẩu cho dự án như sau:

1. Vật liệu và thiết bị cần thiết để thực hiệndự án Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân do Công ty Hazama nhập khẩu được miễn thuếnhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, phụ thu khâu nhậpkhẩu. Hồ sơ để được xem xét miễn thuế bao gồm:

- Công văn đề nghị miễn thuế đối với vật liệu vàthiết bị nhập khẩu của Công ty Hazama.

- Hợp đồng mua bán hàng hóa.

- Công văn của Bộ Thương mại cho phép nhập khẩuvật liệu, thiết bị cho dự án.

- Tờ khai Hải quan hàng nhập có xác nhận kiểmhóa của Hải quan cửa khẩu.

Hồ sơ đề nghị miễn thuế được gửi tới cơ quan Hảiquan địa phương (nơi đơn vị làm thủ tục nhập khẩu) để cơ quan Hải quan căn cứvào quy định trên đây làm thủ tục miễn thuế cho đơn vị.

2. Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vậntải do các nhà thầu nước ngoài mang vào Việt Nam để phục vụ thi công công trìnhcủa dự án theo Danh mục đã được Bộ Thương mại phê duyệt được miễn thuế nhậpkhẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và phải tái xuất khẩu khi hoàn thành côngtrình. Trường hợp sau khi công trình hoàn thành, các nhà thầu nhượng bán máymóc thiết bị, phương tiện vận tải được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặcbiệt tại thị trường Việt Nam phải được Bộ Thương mại chấp thuận, phải nộp thuếnhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định hiện hành.

Trường hợp, Liên danh Hazama - Cienco 6 thựchiện việc uỷ quyền hợp pháp cho Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Công trình(TRANIMEXCO) nhập khẩu vật liệu, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho dựán thì hàng hóa do TRANIMEXCO nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu đãđược Bộ Thương mại phê duyệt được áp dụng theo quy định tại điểm 1 và 2 nêutrên.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Giao thông vận tải,Ban quản lý các dự án 85 biết và hướng dẫn các đơn vị Thứ trưởng./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm