TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5307/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP.HCM, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Yang Ming Việt Nam
Đ/chỉ: Lầu 19, Tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q.4, TP.HCM
Mã số thuế: 0303419992

Trả lời văn bản số 54/HC /YMVN-2012 ngày18/6/2012 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế;

- Căn cứ khoản 6đ Điều 5 và khoản 10 Điều 14Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012):

“Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộpthuế trong các trường hợp sau:

...

Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lývà doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định củabên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổsố, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của cácdịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đạilý bán bảo hiểm.”

“ Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá,dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộpthuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ.”

- Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổchức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam(gọi tắt là thuế nhà thầu),

Trường hợp Công ty ký hợp đồng làm đại lý dịchvụ giao nhận, kho vận hàng hóa quốc tế cho Hãng tàu Yang Ming Marine TransportCorp (Đài Loan) có thực hiện thu hộ các phí dịch vụ, giao nhận kho vận quốc tếtừ Việt Nam đi nước ngoài cho các hãng tàu nước ngoài, thì khi thanh toán lạitiền thu hộ cho các hãng tàu nước ngoài Công ty phải có trách nhiệm khấu trừthuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC để nộp vào Ngân sáchNhà nước, khi thu hộ hãng tàu nước ngoài phí dịch vụ giao nhận, kho vận hànghóa quốc tế Công ty lập hóa đơn GTGT cho khách hàng, số thuế GTGT ghi trên hóađơn là số thuế GTGT Công ty khấu trừ thuế GTGT của hãng tàu nước ngoài nộp vàoNgân sách Nhà nước. Hóa đơn GTGT thu hộ cho hãng tàu nước ngoài, Công ty kêkhai trên bảng kê 01-1/GTGT tại phần 5 – Nhóm hóa đơn hàng hóa, dịch vụ khôngphải tổng hợp kê khai trên tờ khai 01/GTGT , tiền hoa hồng Công ty được hưởngtrên tổng số tiền thu hộ, chi hộ không phải là hoa hồng được hưởng từ hoạt độnglàm đại lý vận tải quốc tế nên phải tính thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với hãng tàu nướcngoài làm đại lý bán cước vận tải biển quốc tế đúng giá hưởng hoa hồng thì Côngty không phải kê khai doanh thu cước vận tải nhận bán đại lý và không phải kêkhai thuế GTGT đối với khoản hoa hồng được hưởng theo hướng dẫn nêu trên, sốthuế GTGT đầu vào phát sinh liên quan đến hoạt động làm đại lý bán cước vận tảiquốc tế hưởng hoa hồng Công ty được kê khai, khấu trừ toàn bộ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT1
- Phòng PC
- Website Cục thuế
- Lưu: VT, TTHT
1345-155047/2012-ttq

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga