BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 531/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo kết quả phân bổ kinh phí CTMTQG GD&ĐT năm 2014

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Sởgiáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tại Công văn số 9029/BGDĐT-KHTC ngày 17/12/2013về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dụcvà đào tạo năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân cáctỉnh/thành phố gửi kết quả phân bổ kinh phí chi tiết theo từng dự án về Bộtrước ngày 31/01/2014; nhưng đến nay một số tỉnh/thành phố vẫn chưa có báo cáo.

Để kịp tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo chươngtrình mục tiêu quốc gia, đề nghị sở giáo dục và đào tạo kiểm tra, thúc đẩy vàgửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo địa chỉ:Số 49 - Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (bản cứng); đồng thời gửi bảnmềm qua địa chỉ e-mail: [email protected]

Thời gian nộp báo cáo chậm nhất đến ngày 20tháng 02 năm 2014.

Kính đề nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉđạo bộ phận chức năng gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Phạm Manh Hùng (để b/c);
- VT Vụ KHTC ( để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Khánh Tuấn

UBND TỈNH…………………………..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

BÁO CÁO PHÂNBỔ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GD&ĐT NĂM 2014

Đơn vị : Triệu đồng

STT

Dự án thành phần

Kinh phí CTMT 2014

Tổng số

Chia ra

Vốn SN

Vốn ĐT

Tổng số

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học.

Trong đó hỗ trợ mua sắm trang thiết bị mầm non thực hiện phổ cập GD mầm non 5 tuổi.

2

Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2.1

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán trong nước

2.2

Xây dựng mô hình trường nòng cốt: Đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức dạy và học ngoại ngữ.

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm.

3.1

Hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện Đề án 1640

3.2

Hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện Đề án 2123

3.3

Hỗ trợ các cơ sở giáo dục cơ sở giáo dục miền núi, vùng dân tộc, vùng khó khăn

3.4

Hỗ trợ trường chuyên

3.5

Hỗ trợ trường sư phạm

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Đề nghị các đ/c trưởng phòng KHTC, cán bộ theodõi trực tiếp CTMTQG cung cấp danh sách và số điện thoại để tiện liên hệ, traođổi công việc:

Trưởng phòng KHTC:………………………………. Số điệnthoại………………………

Cán bộ theo dõi trực tiếp CTMT…………………………. Sốđiện thoại…………………

………., ngày tháng 02 năm 2014

TRƯỞNG PHÒNG KHTC

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký tên đóng dấu)