CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 531/CP-QHQT
V/v phê duyệt giai đoạn II Dự án "Hỗ trợ xây dựng Kiểm toán Nhà nước"

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Kiểm toán Nhà nước,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2651 BKH/KTĐN ngày 2 tháng 5 năm 2002) về việc phê duyệt giai đoạn II Dự án và Thoả thuận thực hiện Dự án "Hỗ trợ xây dựng Kiểm toán Nhà nước", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc nội dung giai đoạn II "Hỗ trợ xây dựng Kiểm toán Nhà nước" do Chính phủ CHLB Đức tài trợ 3,0 triệu DM và Bản Thoả thuận thực hiện kèm theo công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Giao Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện giai đoạn II của Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức.

Vốn đối ứng do Kiểm toán Nhà nước bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm.

- Cho phép Dự án mua 2 xe ô tô (1 xe 14 chỗ ngồi và 1 xe 30 chỗ ngồi) để phục vụ cho hoạt động của dự án. Thể thức mua xe thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 463/CP-KTTH ngày 29 tháng 5 năm 2001 và số 199/CP-KTTH ngày 25 tháng 2 năm 2002.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với Đại sứ quán CHLB Đức về Bản Thoả thuận thực hiện giai đoạn II Dự án nói trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng