BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 531/TCHQ-GSQL
V/v Hướng dẫn cập nhật thông tin phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai; Bình Dương;Bà Rịa Vũng Tàu; Đà Nẵng; Quảng Ninh; Lạng Sơn.

Tiếp theo công văn số 5987/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2008 củaTổng cục Hải quan gửi các đơn vị về việc cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mãsố hàng hóa XNK, Tổ triển khai đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợkiểm tra, kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu của Tổng cục đã thựchiện việc cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK tại Cục Hải quanĐồng Nai; Bình Dương; Bà Rịa Vũng Tàu; Đà Nẵng; Quảng Ninh; Lạng Sơn. Để việctriển khai cập nhật thông tin, dữ liệu tại các Cục Hải quan nêu trên được thựchiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1/ Nội dung cập nhật: hàng hóa xuất nhập khẩu cập nhật đưavào chương trình phần mềm Tra cứu mã số hàng hóa xuất nhập khẩu gồm:

- Hàng hóa XK, NK đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cóvăn bản hướng dẫn, thông báo kết luận về việc phân loại.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã có kết quả phân tích,giám định của các Trung tâm PTPL hàng hóa XNK của Tổng cục Hải quan

- Hàng hóa XK, NK đã được trưng cầu giám định tại các cơquan, tổ chức giám định chuyên ngành.

- Hàng hóa thường xuyên làm thủ tục xuất khẩu nhập khẩu tạiChi cục 1 Cục Hải quan.

- Hàng hóa hàng hóa có khiếu nại về việc phân loại, áp mã sốđã được Cục Hải quan kết luận về mã số.

2/ Thời điểm cập nhật thông tin:

Những mặt hàng cập nhật vào chương trình phần mềm tra cứu mãsố hàng hóa xuất nhập khẩu là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu lại điểm 1trên, áp dụng cho các tờ khai hải quan đăng ký làm thủ tục tại Chi cục hải quantừ ngày 1/1/2008 (từ khi thực hiện Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007).

3/ Đối tượng khai thác, cập nhật thông tin:

- Đối tượng khai thác dữ liệu: Tất cả cán bộ công chức lạicác đơn vị hải quan có nhu cầu tra cứu mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vàthông tin liên quan đến phân loại hàng hóa phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

- Đối tượng cập nhật dữ liệu: là cán bộ chuyên trách về phânloại hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan (do Lãnh đạo Chi cục phân công). Các cánbộ được phân công cập nhật thông tin vào chương trình sẽ được Trung tâm dữ liệuvà công nghệ thông tin thuộc Cục Hải quan cấp cho tên truy cập và mã số (username và password) để thực hiện việc cập nhật thông tin dữ liệu.

4/ Yêu cầu cập nhật thông tin vào chương trình:

- Cập nhật vào chương trình các thông tin về hàng hóa (thuộcđối tượng đã được nêu tại điểm 1) gồm: số tờ khai hải quan, tên hàng (mô tả chitiết hàng hóa), mã số, căn cứ phân loại: (kết quả phân tích, giám định của lôhàng, hình ảnh hàng hóa (nếu có), catalogue, tài liệu kỹ thuật, văn bản chỉđạo, hướng dẫn của cơ quan Hải quan cấp trên hoặc các Bộ, các cơ quan liên quan(nếu có)).

- Các thông tin về tên hàng, mã số hàng hóa cập nhật vàochương trình phải được lãnh đạo Chi cục phê duyệt.

- Trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc, thông tin vềhàng hóa phải được cập nhật vào chương trình.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết và thực hiện.Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề xuất, kiến nghị thì phản ánh về Tổngcục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) để xem xét, giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn