THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 531/TTg-KTN

V/v: Triển khai đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, TP Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (văn bản số 246/BQP-VP ngày 16 tháng 01 năm 2010; ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 371/BXD-PTĐT ngày 11 tháng 3 năm 2010), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 1968/UBND-KH &ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2010) về việc tiếp tục triển khai Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép tiếp tục triển khai Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội như đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản nêu trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư điều chỉnh, khớp nối Dự án nêu trên theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội và theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải