ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 531/UBND-VX
V/v mức thu tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động – Tạo việc làm

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại công văn số: 203/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 23/02/2009 về việctrình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tăng mức thu tiền ăn của học viên cainghiện ma túy tự nguyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Chấp thuận cho Trung tâm Giáo dụcLao động – Tạo việc làm của tỉnh được thu tiền ăn đối với học viên cai nghiệnma túy tự nguyện là 450.000 (Bốn trăm năm mươi ngàn) đồng/người/tháng.

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng01 năm 2009.

- Giao Sở Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn Trung tâm Giáo dục Lao động – Tạo việc làm của tỉnh tổ chứcthực hiện tốt chủ trương trên./.

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như trên;
- TT GD LĐ TVL tỉnh;
- LĐVP, N, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp