VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 531/VPCP-NN V/v nghiên cứu, xử lý thông tin TTXVN nêu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Thông tấn xã Việt Nam có bài viết “Indonesia đặt mục tiêu trở thành nước sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn nhất thế giới”, trong đó phản ánh: Bộ trưởng Biển và Nghề cá Indonesia đặt mục tiêu đưa quốc gia này trở thành nhà sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn nhất thế giới bằng cách tăng sản lượng từ mức dưới 1 triệu tấn/năm hiện nay lên mức 16 triệu tấn/năm.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đánh giá tác động đến ngành tôm Việt Nam, có điều hành phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; PTTg CP Trịnh Đình Dũng;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, NN (2), Khánh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục