BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5310/TCT-HT
V/v xem xét tiền sử dụng đất đã nộp NSNN.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH SX & TM Nhơn Hoà (124/9BUng Văn Khiêm (XVNT cũ), P.25, Q.BT)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 348/Cty-07 ngày 17 tháng10 năm 2007 của Công ty về việc đề nghị xem xét tiền sử dụng đất Công ty đã nộpNgân sách Nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5, Điều 2, Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 củaChính phủ quy định: “ Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện việc phân hạng đất khudân cư ở nông thôn, căn cứ vào loại đô thị theo quy định hiện hành và tình hìnhthực tế ở địa phương mà quyết định loại đường phố và vị trí đất của các đô thịở địa phương làm cơ sở xác định giá đất.”

Tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 87/CP quy định: “1- Căn cứvào bảng khung giá của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá cácloại đất để làm cơ sở tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giaođất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại vềđất khi thu hồi ... Trong trường hợp cùng một loại đô thị mà đất có khả năngsinh lợi khác nhau, mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng khác nhau, thì địa phươngđược phép vận dụng hệ số điều chỉnh khung giá (K) từ 0,8 đến 1,2 lần mức giácủa cùng loại đô thị, cùng loại đường phố và vị trí đất quy định trong Bảngkhung giá đất đô thị.”

Điều 8 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP quy định về giá đất đểtính đền bù thiệt hại: “Giá đất để tính đền bù thiệt hại do Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cho từng dự án theođề nghị của Sở Tài chính - Vật giá, có sự tham gia của các ngành có liên quan.

Giá đất để tính đền bù thiệt hại được xác định trên cơ sởgiá đất của địa phương ban hành theo quy định của Chính phủ nhân với hệ số K đểđảm bảo giá đất đền bù phù hợp với khả năng sinh lợi và giá chuyển nhượng quyềnsử dụng đất ở địa phương”

Căn cứ vào quy định trên, việc xác định vị trí đất để làmcăn cứ xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất và mức chi phí đến bù thiệthại về đất được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thuộc thẩm quyền củaUBND thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, đề nghị Công ty báo cáo UBND thành phố vàCục thuế thành phố để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền đảm bảo phù hợpvới tình hình thực tế của đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH SX&TM Nhơn hòađược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP HCM;
- Chi cục Thuế quận Thủ Đức

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương