TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5313/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt.
Địa chỉ: 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1.
MST: 6300048638-002

Trả lời văn thư số 1266/2012/CV-LPBHCM ngày 13/6/2012 của Chi nhánh về thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với các dịch vụ của các tổ chức tín dụng, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT:

- Tại Khoản 8.a, 8đ Điều4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Dịch vụ cấp tín dụng docác tổ chức tín dụng cung ứng gồm các hình thức:

- Cho vay;

- Chiết khấu, tái chiếtkhấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

- Bảo lãnh ngân hàng;

- Cho thuê tài chính;

- Phát hành thẻ tín dụng;

- Bao thanh toán trong nước;bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toánquốc tế;

- Các hình thức cấp tíndụng khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản sử dụng để đảmbảo tiền vay của người nộp thuế GTGT hoặc đã được chuyển quyền sở hữu sang bên chovay khi bán phải chịu thuế GTGT; trừ trường hợp là hàng hóa không chịu thuế giátrị gia tăng quy định tại Điều 4 Thông tư này.

...”

“Kinh doanh ngoại tệ.”

- Tại Khoản 2 Điều 14 quyđịnh về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hànghoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào củahàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuếGTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào đượckhấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuếđầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăngso với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Cơ sở kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGTcủa hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinhdoanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kêkhai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng.”

- Căn cứ công văn số 11754/BTC-CST ngày 06/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT đối vớikhoản thu dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh:

“Thư tín dụng (L/C) làmột phương thức bảo lãnh thanh toán quốc tế, thực chất là một cam kết thanhtoán của ngân hàng phát hành (ngân hàng phục vụ người mua), bảo đảm là ngườimua sẽ thanh toán tiền mua hàng hóa cho người bán khi các điều kiện quy địnhtrong thư tín dụng được thực hiện đúng và đầy đủ. Nếu người mua không thanhtoán đúng hạn, ngân hàng phát hành thực hiện cho vay bắt buộc đối với người muađể thanh toán cho người bán. Vì vậy các khoản thu về phát hành, xác nhận, thôngbáo thư tín dụng là khoản thu bảo lãnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

Trường hợp Chi nhánh cóthu phí thông báo và phí thanh toán L/C có liên quan trực tiếp đến việc pháthành, xác nhận, thông báo thư tín dụng (L/C) để bảo lãnh việc thanh toán tiềnmua hàng cho người mua của ngân hàng thì hoạt động này thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Trường hợp Chi nhánh ngânhàng vừa có phát sinh hoạt động kinh doanh ngoại tệ thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT, vừa có phát sinh thu phí dịch vụ chuyển tiền thuộc đối tượng chịuthuế GTGT thì về nguyên tắc Chi nhánh ngân hàng phải hạch toán riêng khoản thuếGTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ không được khấu trừ,khoản thuế GTGT đầu vào phục vụ cho dịch vụ chuyển tiền để được khấu trừ. Nếukhông hạch toán riêng được thì thực hiện phân bổ theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Chinhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- PKTT số 3;
- Web Cục Thuế;
- Lưu: (HC,TTHT)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga