BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5314/BNN-TCCB
V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2014 và đề xuất kế hoạch năm 2015

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;
- Vụ Quản lý doanh nghiệp;
- Trung tâm Tin học và Thống kê.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 củaThủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toánngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cácđơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng trong 6 thángđầu năm 2014, ước thực hiện kế hoạch năm 2014 và đề xuất kế hoạch, dự kiến kinhphí đào tạo bồi dưỡng năm 2015. Dự toán kinh phí năm 2015 phải bám sát các mụctiêu, nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2011-2015, tập trung nguồn lực thực hiện cácnhiệm vụ tái cơ cấu ngành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành và xây dựngnông thôn mới, ưu tiên phát triển các chương trình biển, đảo, hỗ trợ ngư dân. Yêucầu báo cáo đối với các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Báo cáo kết quả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡngtrong 6 tháng đầu năm (chỉ yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị đã được phâncông chủ trì hoặc phối hợp thực hiện)

- Đối với các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được phâncông chủ trì thực hiện: Báo cáo kết quả đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm2014. Ước thực hiện kế hoạch năm 2014 (lưu ý đánh giá tiến độ thực hiện so vớikế hoạch, khó khăn, thuận lợi).

- Đối với các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được phâncông phối hợp thực hiện: Báo cáo kết quả các hoạt động đã phối hợp thực hiện;công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan/đơn vị theo phân cấp của Bộ.

2. Đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị và dự kiến kinh phí từ nguồn ngânsách nhà nước, trong đó thuyết minh rõ nhu cầu cần thiết và các kiến nghị.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Bộ (quaVụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 07/7/2014 để kịp tổng hợp kế hoạch chung của Bộtheo yêu cầu, đồng thời gửi bản điện tử đến địa chỉ email: [email protected].

Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Trần Anh Thư,Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ; ĐT: 08048121; 0988031972; Fax:04.38436815)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình