TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5314/CTHN-TTHT V/v ủy nhiệm lập hóa đơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty CP Sông Đà 12
(Địa chỉ: Số nhà 23, LK 11b, khu đô thị mới M Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội; MST: 0100105140)

Trả lời thông báo số 03 CV/SĐ12 đến ngày 13/01/2021 của Công ty CP Sông Đà 12 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) về việc ủy nhiệm lập hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

+ Tại Điểm d Khoản 3 Điều 34 quy định:

“d) Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước hoặc số tiền thuế nợ bị cưỡng chế được cơ quan thuế ban hành quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định miễn tiền chậm nộp tiền thuế hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp. Cơ quan thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế theo Mu số 08/CC tại Phụ lục III ban hành m theo Nghị định này.

+ Tại Điểm d Khoản 4 Điều 34 quy định:

“d) Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện người nộp thuế phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước.”

- Căn cứ Điều 19 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định:

“Điều 19. y nhiệm lập hóa đơn

>> Xem thêm:  Trên cùng 1 hóa đơn có được ghi hai mặt hàng không cùng thuế suất ?

1. Tổ chức, cá nhân có ủy nhim bán hàng hóa, dịch v cho tổ chức, cá nhân khác, được ủy nhiệm việc lập hóa đơn cho tổ chức, cá nhân nhận ủy nhiệm khi bán hàng hóa, dịch vụ.

2. Việc ủy nhiệm lập hóa đơn cho người mua hoặc bên thứ ba thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Việc ủy nhiệm lập hóa đơn phải được thể hiện bằng văn bản giữa người ủy nhiệm và người nhận ủy nhiệm.

4. Tổ chức, cá nhân ủy nhiệm lập hóa đơn chịu trách nhiệm về việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định này.” 

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

+ Tại Khoản 3 Điều 13 quy định về cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

“3. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

- Đối với t chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi t chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi t chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

...Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định s thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hóa đơn giá trị gia tăng lẻ thì s thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhim đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.”

>> Xem thêm:  Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật là bao lâu ?

+ Tại Điều 17 quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn đưc ủy nhim cho bên thứ ba lp vẫn phải ghi tên đơn v bán là đơn vủy nhim và đóng dấu đơn vị ủy nhim phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm... ”

+ Tại Điều 22 quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp:

“Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của t chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng t chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế). ”

+ Tại Điều 23 quy định về sử dụng bất hp pháp hóa đơn:

1. S dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập đ t chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập đ t chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này đ chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

2. Một số trường hợp cụ th được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

>> Xem thêm:  Xác định thời điểm xuất hóa đơn khi nhận tạm ứng hoặc thanh toán ?

- Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

- Sử dụng hóa đơn của t chức, cá nhân khác đ bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế...”

Căn cứ quy định trên, Công ty CP Sông Đà 12 đang trong thời gian áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà đơn vị cần sử dụng hóa đơn để hoạt động sản xuất kinh doanh thì:

Trường hợp Công ty CP Sông Đà 12 nộp đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách Nhà nước thì cơ quan thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế kể từ thời điểm đơn vị nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Trường hp Công ty CP Sông Đà 12 có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện người nộp thuế phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 3 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty CP Sông Đà 12 biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- Phòng TTKT3;- Phòng NVDTPC;- Website Cục Thuế;- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường