VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
Số: 5314/VPCP-KTN
V/v: cấp giấy phép khai thác đá hoa tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2360/BTNMT-ĐCKS ngày 29 tháng 6 năm 2011) về việc cấp giấy phép khai thác đá hoa tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc việc khai thác đá hoa khu vực Thung Thom, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép khai thác đá hoa tại khu vực nêu trên theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý