TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾTP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5318/CT-TTHT
V/v: chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH Sheico Việt Nam
Địa chỉ: Lô L1, Đường N5 Khu Công Nghiệp Đông Nam, Hòa Phú, Huyện Củ Chi
Mã số thuế: 0312685260

Trả lời văn thư số 02/2014/CVSC ngày 07/6/2014 củaCông ty về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụthuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thunhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

“…

- Doanh thu tính thuế TNDN của hãng hàng không nướcngoài là doanh thu bán vé hành khách, vận đơn hàng không và các khoản thu khác(trừ những khoản thu hộ Nhà nước hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật) tạiViệt Nam cho việc vận chuyển hành khách, hàng hóa và đối tượng vận chuyển khácđược thực hiện trên các chuyến bay của chính hãng hàng không hoặc liên danh.

…”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại khoản 4 Điều 5 quy định văn bản giao dịch vớicơ quan thuế:

“Ngôn ngữ được sử dụng trong hồ sơ thuế là tiếngViệt. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Ngườinộp thuế ký tên, đóng dấu trên bản dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật vềnội dung bản dịch. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài có tổng độ dài hơn20 trang giấy A4 thì người nộp thuế có văn bản giải trình và đề nghị chỉ cầndịch những nội dung, điều khoản có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.”

+ Tại điểm c khoản 3 Điều 20 quy định khai thuế đốivới hãng hàng không nước ngoài:

“Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàngkhông nước ngoài có trách nhiệm khai thuế TNDN và nộp thuế cho hãng Hàng khôngnước ngoài.

Hồ sơ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lýtrực tiếp Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài.

Khai thuế TNDN cho hãng Hàng không nước ngoài làloại khai theo quý.

c.1) Hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai thuế cho các hãng Hàngkhông nước ngoài theo mẫu số 01/HKNN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợpđồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầutiên của hợp đồng nhà thầu);

- Bản chụp giấy phép kinh doanhhoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNDN (có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 02/8/2014 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2014):

+ Tại Khoản 1, Điều 6 quy địnhđiều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi không được trừnêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủcác điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinhliên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứngtừ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn muahàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồmthuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùngtiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị giatăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụtừng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thờiđiểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khixác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không cóchứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điềuchỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từthanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằngtiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã cóquyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa,dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này cóhiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.”

+ Tại Khoản 2.8 Điều 6 quy địnhkhoản chi không được trừ:

“Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phépkhông đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người laođộng đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theohướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ởcho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quyđịnh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợpdoanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tínhvào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của BộTài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vémáy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phụcvụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ đểtính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boardingpass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhântham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻlên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí đượctrừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toánkhông dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.”

Trường hợp nhân viên của Công tyđược cử đi công tác ở nước ngoài để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, có phátsinh chi phí đi công tác nước ngoài như: chi phí mua vé máy bay (đi, về), chiphí vận chuyển, tiền thuê chỗ ở nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (nếuđáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ).

Đối với chi phí phát sinh tại nướcngoài (bao gồm vé máy bay mua tại nước ngoài) trong quá trình nhân viên côngtác ở nước ngoài thì phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định nước sởtại và được dịch ra tiếng Việt theo quy định nêu trên thì mới được tính vào chiphí được trừ khi tính thuế TNDN.

Đối với vé máy bay mua của vănphòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài thì phải cóhóa đơn hợp pháp được thông báo phát hành theo quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 1;
- P. Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga