TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5318/CT-TTHT
V/v: Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam)
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa Nhà Metropolitan 235 Đồng Khởi, Q.1
MST: 0305795720

Trả lời văn thư ngày28/3/2012 của Công ty về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm2011, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 điều 3Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính Phủ về trợ giúp phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa:

“Doanh nghiệp nhỏ và vừalà cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chiathành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốntương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanhnghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chỉ ưu tiên), cụthể như sau:

Quy mô

Khu vực

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

II. Công nghiệp và xây dựng

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

III. Thương mại và dịch vụ

10 người trởxuống

10 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 50 người

từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

từ trên 50 người đến 100 người

- Căn cứ khoản 1 điều 1Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải phápvề thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:

“Giảm 30% số thuế thunhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a) Doanh nghiệp nhỏ vàvừa theo quy định tại khoản này là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặclao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa.

...

d) Không áp dụng giảmthuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các đối tượngsau đây:

- Doanh nghiệp được xếphạng 1, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướngdẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị,tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng côngty nhà nước.

- Doanh nghiệp hạng đặcbiệt, theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủtướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và Quyết định số 186/TTgngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệpnhà nước hạng đặc biệt.

- Doanh nghiệp là cáccông ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phảilà doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

- Tổ chức kinh tế là đơnvị sự nghiệp”;

Trường hợp Công ty theotrình bày, là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn của Mead JohnsonNutrition Holdings - Singapore Pte. Ltd), hoạt động trong lĩnh vực thương mại,có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 (không kể lao độngcó hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng) là 72 người đáp ứng tiêu chí về lao động củadoanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theoquy định, đăng ký nộp thuế theo kê khai và không thuộc các trường hợp khôngđược giảm thuế TNDN theo quy định tại tiết d, tiết e khoản 1 điều 1 Thông tư số154/2011/TT-BTC thì Công ty thuộc đối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộpnăm 2011.

Trình tự, thủ tục giảmthuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Cục Thuế TP. thông báoCông ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: HC,TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga