BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5318/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 12109/CT-TTHT ngày26/11/2007 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) trong trường hợp giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh:''Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinhdoanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giaiđoạn đầu tư, chua đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thờigian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm.Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệuđồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo từng quý ''.

Tại điểm 4 mục I phần D Thông tư số120/2003/TT-BTC nêu trên quy định:''Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khisáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu;giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có thuế GTGT nộp thừa,số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết '' thuộc đối tượng được xéthoàn thuế GTGT.

Tại mục IV phần C Thông tư số120/2003/TT-BTC quy định:''Cơ sở kinh doanh sáp nhập, họp nhất, chia, tách,giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệpnhà nước cơ sở cũng phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thờihạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệpnhà nước ''. .

Trường hợp Công ty TNHH Nugen Biotech trong giai đoạn đầutư mới từ năm 2004 đến năm 2006 tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh đã đăng kýkinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, chưa đi vào hoạtđộng, chưa phát sinh thuế đầu ra, đã kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT theo quyđịnh, do Khu công nghệ cao chưa bàn giao đất cho Công ty theo hợp đồng và Côngty phải tiến hành giải thể thì Cục thuế TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tranghĩa vụ thuế của Công ty. Trường hợp khi kiểm tra trong quá trình hoạt độngcủa Công ty xác định chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra và có phát sinh số thuếGTGT đầu vào chưa được hoàn, căn cứ theo quy định trên thì Công ty được hoànthuế GTGT đầu vào theo quy định. Công ty thực hiện quyết toán thuế với cơ quanthuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể.

Trường hợp Công ty đã giải thể thì phảicó quyết định thành lập Ban thanh lý Công ty và thời gian hoạt động của Banthanh lý theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầutư. Trường hợp đến thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, Ban thanh lý vẫn có tư cáchđại diện cho Công ty thì Công ty được xét hoàn thuế. Trường hợp đến thời điểmnộp hồ sơ hoàn thuế Ban thanh lý không còn tư cách đại diện cho Công ty thìCông ty không được xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nugen Biotech
(Khu công nghệ cao, Q9, TPHCM);
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương