BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5318/TCT-KK
V/v hạch toán thu NSNN về thuế GTGT do KBNN khấu trừ đối với công trình XDCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2008/CT-THNVDT ngày 30/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 78/2006/QH11 về Quản lý thuế; Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế vàLuật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với công trình XDCB:

“Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế GTGT các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tưphải tự xác định doanh thu công trình chi tiết theo từng tỉnh gửi Kho bạc nhà nước để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh.

Đối với các công trình liên huyện, nếu xác địnhđược doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng với số phát sinh doanh thu công trình. Đối với các công trình liên huyện màkhông xác định được chính xác doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế GTGT, trường hợp chủ đầu tư không xác địnhđược tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn thì giao Cục trưởng CụcThuế xem xét quyết định.”

Như vậy, việc hạch toán thu NSNN đối với số thuếGTGT KBNN thực hiện khấu trừ đối với công trình xây dựng cơ bản thực hiện theoquy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên.

Đối với việc phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trongcùng một tỉnh, đề nghị căn cứ theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và cácvăn bản hướng dẫn hiện hành để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, DTTT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà