Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5319/TCHQ-GSQL
NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC Mà SỐ HS TRÊN C/O FORM D KHÁC VỚI Mà SỐ DOHẢI QUAN PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THỰC TẾ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tàichính tại Công văn số 10219/TC-HTQT ngày 02/10/2003 về việc một số đơn vị hảiquan không chấp nhận C/O mẫu D khi hải quan áp mã hàng nhập khẩu thực tế khácvới mã HS ghi trên C/O do nước xuất khẩu phát hành. Để giải quyết vướng mắcnày, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Theo quy định tại Thôngtư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việcphân loại hàng hoá theo danh mục hàng hóa XK, NK và biểu thuế NK ưu đãi, biểuthuế XK, thì việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào thực tế hàng hóa và danhmục hàng hóa XK, NK của Việt Nam; biểu thuế NK, biểu thuế XK và các tài liệukèm theo. Do vậy mỗi mặt hàng sau khi được phân loại phải có mã số đầy đủ là 8chữ số và chỉ được xếp vào một mã số duy nhất theo danh mục hàng hóa XK, NK củaViệt Nam.

Các mã HS do cơ quan cóthẩm quyền của nước xuất khẩu là thành viên ASEAN phát hành, thể hiện trên C/Omẫu D hiện nay còn có sự chưa thật thống nhất trong phân loại giữa các nướcASEAN đối với một số mặt hàng cụ thể nên mã HS ghi trên C/O chỉ được sử dụng đểcác Chi cục Hải quan tham khảo khi phân loại hàng hóa nhập khẩu. Vì vậy, khi cósự khác biệt giữa mã HS trên giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D do cơ quan thẩmquyền của nước xuất khẩu phát hành và mã HS do hải quan phân loại trong quátrình làm thủ tục hàng hóa NK thì riêng về xác định xuất xứ hàng hóa, hải quanchưa coi đó là lý do để từ chối tính hợp lệ và hiệu lực của giấy chứng nhậnxuất xứ mẫu D nếu như lô hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại điểm IThông tư 64/2003/TT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn NĐ 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ và cơ quan hải quan không có cơ sởchứng minh lô hàng gian lận về xuất xứ.

Tổng cục Hải quan hướngdẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.