BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 531TCT/DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại
- Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 09/SONA-TCKT ngày 28/1/2005 về việc xinđược chấp nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu trong hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục thuếcó ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì căn cứ đểxác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGTcủa hàng hóa, dịch vụ mua vào, chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu…

- Theo hướng dẫn về kê khai thuế GTGT các hóa đơn, chứng từhàng hóa, dịch vụ mua vào tại Bảng kê số 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số120/2003/TT-BTC nêu trên, thì đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế GTGT phảighi số chứng từ, ngày, tháng của biên lai, chứng từ nộp thuế vào cột ghi chú.

Trường hợp Công ty cung ứng nhân lực quốc tế thương mại chưahiểu rõ đã kê khai nộp thuế GTGT theo tờ khai Hải quan khi chưa có biên lai nộpthuế GTGT theo quy định, nếu Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, có biênlai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đúng quy định và phù hợp với các tờ khai trên,hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty, thì Công ty được khấutrừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định, song phải đảm bảo thời hạn kêkhai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tờ khai hải quan trên (đã có biên lai nộpthuế GTGT hàng nhập khẩu) tối đa là 3 tháng theo quy định tại điểm 1.c, mụcIII, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Công ty bị xử phạt vi phạm hànhchính về thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cung ứng nhân lực quốc tế vàthương mại được biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc