UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/SYT-NVY
V/v tổ chức hoạt động cấp cứu, KCB của nhân dân trong vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa)

Hải Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa tư nhân Hòa Bình;
- BV Quân Y-7;
-Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã.

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-SYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”;

Trong thời gian địa phương, đơn vị thực hiện cách ly y tế (vùng phong tỏa), người dân trong vùng cách ly không ra khỏi vùng cách ly. Để đảm bảo công tác y tế trong vùng phong tỏa, kịp thời cấp cứu, theo dõi, điều trị bệnh nhân và tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị hoạt động công tác y tế trong vùng phong tỏa như sau:

1. Các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu, thực hiện thông điệp “5K”, tuyên truyền người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố khám, cấp cứu khi cần thiết.

2. Trung tâm Y tế (TTYT) tuyến huyện thông báo cho nhân dân số điện thoại thường trực cấp cứu của đơn vị, trường hợp cần thiết TTYT tuyến huyện bố trí tổ cấp cứu đến sơ cấp cứu bệnh nhân tại nhà để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

3. Trường hợp bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị tại Trạm Y tế tuyến xã/TTYT tuyến huyện thì TTYT có trách nhiệm vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bằng xe ô tô cứu thương đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Liên hệ trước với bệnh viện tuyến trên để phối hợp tiếp đón, phân luồng, điều trị bệnh nhân hiệu quả.

4. TTYT đảm bảo một số dịch vụ thiết yếu khác: Chuyển việc cấp Methadon, thuốc ARV từ tuyến huyện về phục vụ ngay tại trạm y tế xã. Liên hệ với các bệnh viện tuyến trên để cung ứng kịp thời các thuốc đặc thù đối với người bệnh của vùng cách ly đang được quản lý, điều trị các bệnh mạn tính không lây nhiễm và các bệnh mạn tính khác, chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện tuyến trên.

Công văn này thay thế công văn số 483/SYT-NVY ngày 17/02/2021 của Sở Y tế về việc tổ chức hoạt động cấp cứu, KCB của nhân dân giai đoạn dịch Covid-19.

Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh triển khai thực hiện./.

 

>> Xem thêm:  Quy chế tổ chức hoạt động của ban giám đốc, các phòng ban giúp việc và ban kiểm soát công ty cổ phần

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế (để b/c);
- BHXH tỉnh (để p/h);
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện;
- Lưu: VP, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Thị Trung Chính