BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/TCHQ-TXNK
V/v xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh

Trả lời công văn số 3450/HQHCM-TXNK ngày 30/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việchoàn thuế nhập khẩu cho số thép nhập khẩu đã tái xuất của Công ty CP Nam HàViệt. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý vướng mắctrong việc hoàn thuế nhập khẩu đối với số thép nhập khẩu sau đó tái xuất củaCông ty CP Nam Hà Việt, ngày 1/9/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 12297/BTC-TCHQ và ngày 24/10/2011 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5274/TCHQ-TXNK trả lời Công ty và hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hồ chí Minhthực hiện.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu, các tài liệu liênquan đến lô hàng, nếu xác định số hàng nhập khẩu đã được tái xuất và Công ty cóvăn bản cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hàng thực xuất là hàng đãnhập khẩu trước đó thì hoàn thuế cho doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫncủa Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệmcác cán bộ, công chức có liên quan đến việc làm thủ tục xuất khẩu cho lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường