BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/UBCK-QLPH
V/v hướng dẫn thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về QTCT áp dụng cho các công ty niêm yết

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về việc hướngdẫn ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêmyết theo nội dung công văn số 615/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HồChí Minh ngày 02/4/2009 như sau:

Theo quy định tại Điều 4.2 Quy chế Quản trị công tyáp dụng cho các công ty niêm yết trên SGDCK/ TTGDCK ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007, công ty niêm yết phải xây dựng và ban hành Quychế nội bộ về Quản trị công ty. Để tạo điều kiện cho các công ty niêm yết trongviệc ban hành Quy chế này, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007, UBCKNN đề nghị SGDCK/ TTGDCK tạm thời hướng dẫncác công ty niêm yết giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trịcông ty. Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành không được trái với các nguyêntắc được quy định tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 và Quyết địnhsố 15/2007/QĐ-BT ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quy chế này phảiđược công bố rộng rãi cho các cổ động và nhà đầu tư thông qua trang thông tinđiện tử của công ty.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Sở/Trungtâm Giao dịch Chứng khoán hướng dẫn và giám sát việc thực hiện của các công tyniêm yết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Ban QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Hoàng Hải