BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5320/BTC-TCHQ
V/v:Trả lời khiếu nại

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Đại lý hàng hải Quảng Ninh
(Địa chỉ: 70 Lê Thánh Tông - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời Công văn số 730/DLHH đề ngày 20/12/2006 của Đại lý Hàng hải Quảng Ninh trên cơ sở giấy uỷ quyền của Công ty WO KEE TRADING (HongKong), khiếu nại việc Cục Hải quan Hải Phòng ra quyết định tịch thu 13 chiếc xe ôtô du lịch đã qua sử dụng do Công ty WO KEE TRADING (HongKong) đưa vào Việt Nam ngày 13/06/2005 trên tàu BAI LONG QUAN, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2004 thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Ngày 18/01/2006, Cục Hải quan Hải Phòng đã có Quyết định số 01/QĐ-HC26 giải quyết khiếu nại lần 1 của Công ty WO KEE TRADING (HongKong) và Đại lý Hàng hải Quảng Ninh, nhưng đến ngày 17/07/2006 Công ty WO KEE TRADING (HongKong) mới hoàn tất văn bản uỷ quyền hợp lệ cho Đại lý Hàng hải Quảng Ninh khiếu nại vụ việc trên. Như vậy, đối chiếu với quy định tại Điều 39 nêu trên thì đã hết thời hạn khiếu nại tiếp theo.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005 thì trường hợp hết thời hạn khiếu nại không được thụ lý để giải quyết.

- Tại Công văn số 730/DLHH đề ngày 20/12/2006 của Đại lý Hàng hải Quảng Ninh có đề cập đến vấn đề: “Cục Hải quan Hải Phòng chưa hề đưa ra bất kỳ lý do chính thức nào cho thấy lô hàng trên vi phạm Luật Hải quan hay quy định nào của pháp luật ViệtNam”.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính thấy rằng:

+ Căn cứ tình tiết vụ việc, các chứng từ do Đại lý Hàng hải Quảng Ninh xuất trình thì: không có cơ sở để xác định việc Công ty WO KEE TRADING (HongKong) đưa lô hàng 13 chiếc xe ôtô du lịch đã qua sử dụng nêu trên vào Việt Nam là hợp pháp và trên cơ sở hợp đồng gia công giữa Công ty Hán Minh và Đại lý Hàng hải Quảng Ninh. Công ty WO KEE TRADING đã có hành vi “Đưa hàng hoá vào Việt Namkhi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định”. Hành vi vi phạm này bị điều chỉnh bởi điểm d khoản 6, điểm a khoản 8 Điều 15 Nghị định 138/2004/NĐ-CP ngày 17/06/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan (có mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng +tịch thu hàng vi phạm).

+ Hồ sơ khiếu nại tiếp theo của Đại lý Hàng hải Quảng Ninh không có tình tiết mới so với hồ sơ trước đây.

Do đó, Bộ Tài chính không có cơ sở để xem xét, thay đổi quyết định tịch thu lô hàng trên của Cục Hải quan Hải Phòng.

Việc Tổng cục Hải quan có Công văn số 5633/TCHQ-PC trả lời khiếu nại của Đại lý Hàng hải Quảng Ninh với nội dung: Không có cơ sở để xem xét, thay đổi quyết định tịch thu lô hàng trên của Cục Hải quan Hải Phòng và không thụ lý đơn khiếu nại của Đại lý Hàng hải Quảng Ninh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để Đại lý Hàng hải Quảng Ninh rõ và thông báo cho Công ty WO KEE TRADING (HongKong) biết./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An