TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5320/CT-TTHT
V/v: Chiết khấu thương mại.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Avery Dennison.
Địa chỉ: Lô I-II, CN 13, KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Bình.
MST: 0303191508

Trả lời văn thư số 01/06-2012ngày 20/6/2012 của Công ty về chiết khấu thương mại, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ phần cuối Điều 7Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGTquy định:

“Trường hợp cơ sở kinh doanháp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếucó) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dànhcho khách hàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vàosố lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hànghóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần muacuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lậpkhi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hóađơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuếđiều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnhdoanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Trường hợp Công ty theo trìnhbày áp dụng hình thức chiết khấu thương mại (theo đúng Pháp luật Thương mại vềhoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư) dành cho khách hàng sau khi kết thúcnăm do mua đạt được số lượng, doanh số hàng hóa nhất định, thì số tiền chiếtkhấu của hàng hóa đã bán được tính trên hóa đơn bán hàng hóa của lần mua cuốicùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chươngtrình chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các sốhóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế GTGT điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơnđiều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầura, đầu vào theo quy định trên.

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- PKTT số 1;
- Lưu: (HC,TTHT)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga