BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------------
Số: 5324/BHXH-TCCB
V/v: thực hiện chính sách tinh giản biên chế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 4187/BHXH-TCCB ngày 07/11/2007, Công văn số 57/BHXH-TCCB ngày 17/01/2008 và Công văn số 1979/BHXH-TCCB ngày 25/6/2009 về hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) chưa tiến hành đúng quy trình và thời gian theo quy định. Để tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại các văn bản nêu trên, đồng thời bảo đảm đúng quy định về xét duyệt chính sách tinh giản biên chế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh như sau:
1. Hồ sơ đề nghị xét duyệt tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP bao gồm:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt chính sách tinh giản biên chế;
- Đề án tinh giản biên chế;
- Biên bản phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Biên bản họp Phòng hoặc biên bản họp Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, quận, thành phố trực thuộc tỉnh (có ý kiến của đối tượng được hưởng chính sách tinh giản biên chế);
- Biên bản họp lãnh đạo cơ quan (cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên);
- Bản chụp các quyết định nâng bậc lương trong thời gian 5 năm cuối trước khi đề nghị hưởng chính sách tinh giản biên chế và bản chụp Sổ bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức;
- Biểu số 1A (danh sách và kinh phí chi trả cho những người nghỉ hưu trước tuổi), biểu 1C (danh sách và kinh phí chi trả cho những người thôi việc ngay) quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 (kèm theo biểu tự tính toán trợ cấp).
2. Xét duyệt chính sách tinh giản biên chế:
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam xét duyệt chính sách tinh giản biên chế một năm hai kỳ: kỳ một vào tháng 12 năm trước, kỳ hai vào tháng 6 năm sau, ngoài hai kỳ xét duyệt trên, không xét duyệt đối với những trường hợp không nằm trong đề án tinh giản biên chế và tại các thời điểm khác;
- Hồ sơ đề nghị xét duyệt chính sách tinh giản biên chế gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào tháng 11 năm trước đối với những trường hợp nghỉ trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 6 năm sau; tháng 5 đối với những trường hợp nghỉ trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 (riêng đề án tinh giản biên chế chỉ gửi vào kỳ một).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB (10).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng