BỘ VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5324/BVHTTDL-DSVH
V/v tổ chức Lễ công bố quyết định và Đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Định, Vĩnh Phúc,Bắc Giang, Hà Nam, Điện Biên, Bình Phước.

Ngày 23/12/2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2367/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 6) gồm 11 di tích, danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước (có bản sao quyết định kèm theo).

Để công bố quyết định và đón bằng của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Không tổ chức riêng lẻ buổi Lễ công bố quyết định và đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt mà cần gắn với các sự kiện lớn của tỉnh, thành phố hoặc lễ hội truyền thống tại di tích, địa phương. Đối với các địa phương có hơn hai di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt có thể nghiên cứu, tổ chức công b trong một bui lễ chung.

- Công tác tổ chức cần trang trọng, tiết kiệm, tránh lãng phí./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Thứ tr
ưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên