VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 5324/VPCP-KTTH
V/v: Hoàn trả vốn hợp doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8031/BTC-TCDN ngày 17 tháng 6 năm 2014 về việc hoàn trả vốn góp hợp doanh của các tiểu chủ vào công ty vận tải ô tô số 2, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Giao Bộ Tài chính xem xét sự phù hợp với quy định hiện hành đối với việc tính toán, chi trả của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho Công ty xe buýt Hà Nội.
2. Trên cơ sở kết quả tại điểm 1, Bộ Giao thông vận tải:
- Làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tham khảo về lãi suất áp dụng để tính toán số vốn hoàn trả cho các tiểu chủ (lãi suất tối đa/bình quân/3,6%) như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.
- Thẩm định, có ý kiến về cách tính toán, số tiền hoàn trả, đề xuất phương án xử lý (trước đây đã xử lý dứt điểm) số tiền chênh lệch và cơ sở pháp lý để thực hiện, gửi Bộ Tài chính để thực hiện theo đúng chỉ đạo tại điểm 2 của vănbản số 1438/VPCP-KTTH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, ĐMDN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng