TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53265/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Quốc tế Exem
(Địa chỉ: Phòng 405, tòa nhà CMC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, QuậnCầu Giấy, TP.Hà Nội; MST: 0106867191)

Trả lời công văn số 012015/CV EXEM ngày 09/6/2015của Công ty TNHH Quốc tế Exem (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sáchthuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3 Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 của Quốc hội quy định giải thích từ ngữ:

“Điều 3: Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểunhư sau:

1. Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng caovề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoahọc và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội,giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối vớiviệc hình thành ngành sản xuất; dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất,dịch vụ hiện có.

2. Hoạt động công nghệ cao là hoạt động nghiêncứu, phát triển, tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhânlực công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao; phát triển công nghiệp côngnghệ cao.

3. Sản phẩm công nghệ cao sản phẩm do công nghệ cao tạo ra, có chấtlượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

4. Doanh nghiệp công nghệ cao doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệcao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển côngnghệ cao.

5. Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệcao doanh nghiệp ứng dụng công nghệcao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệpcó chất lượng, năng suất, giá trị gia tăng cao.

6. Công nghiệp công nghệ cao là ngành kinh tế -kỹ thuật sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao.

7. Ươm tạo công nghệ cao là quá trình tạo ra,hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ cao từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiêncứu khoa học hoặc từ công nghệ cao chưa hoàn thiện thông qua các hoạt động trợgiúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.

8. Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao là quátrình hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt độngtrợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.

9. Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanhnghiệp công nghệ cao là cơ sở cung cấp các điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹthuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết phục vụ việc ươm tạo công nghệ cao, ươmtạo doanh nghiệp công nghệ cao.”

- Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thunhập doanh nghiệp :

+ Tại Điều 15 quy định thuế suất ưu đãi:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 nămáp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ánđầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địnhnày, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủtướng Chính phủ;

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ánđầu tư mới thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứngdụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triểntheo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanhnghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danhmục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về côngnghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạodoanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệthống cấp thoát nước; cầu, đường bộ,đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trìnhcơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sảnxuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệucomposit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất nănglượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; pháttriển công nghệ sinh học.

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy địnhtại Điểm này là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩmphần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định củapháp luật;

2. Áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thunhập sau:

…”

+ Tại Điều 16 quy định miễn thuế, giảm thuế:

+ Điều 19 quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp:

“Điều 19. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp

3. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệpđược hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thìdoanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.”

- Căn cứ giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 011023002884ngày 25/5/2015 của Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội cấp cho Công ty ngành nghề kinh doanh:

“- Lập trình máy vi tính

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vitính;

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máyvi tính: Khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.”

Căn cứ quyđịnh trên, hoạt động kinh doanh của Công ty theo giấy chứng nhận đầu tư lần đầusố 011023002884 ngày 25/5/2015 của Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội không thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế TNDN theoquy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Quốc tếExem được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).
(6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn