BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 533/BXD-KTQH
V/v: thi tuyển kiến trúc công trình cao ốc văn phòng Dragon tower, TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long

Trả lời Công văn số 08/PL-HTKT ngày 13/01/2009 của Công tyCổ phần Địa ốc Phú Long về việc thi ý tưởng kiến trúc công trình cao ốc vănphòng Dragon tower, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 15 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định :“1. Khuyến khích việc thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với công trình xây dựngcó yêu cầu về kiến trúc

2. Đối với công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầukiến trúc đặc thù thì người quyết định đầu tư quyết định việc thi tuyển hoặctuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc tối ưu đáp ứng yêu cầu mỹ quan, cảnhquan đô thị”.

Do đó, việc chủ đầu tư có thể áp dụng hình thức chỉ địnhthiết kế công trình để tránh lãng phí kinh phí tư vấn theo đề nghị của Công tylà phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở XD TP HCM
- Lưu VP, Vụ KTQH (TTH 3b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Chính