BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 533/TCT-CS
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT hàng tháng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện

Trả lời công văn số 1170/TCKT ngày 9/10/2007 của Công ty cổphần chuyển phát nhanh bưu điện về việc kê khai, nộp thuế GTGT hàng tháng theoquy định của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Xét đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chuyểnphát nhanh Bưu điện (sau đây gọi là Công ty) được cung cấp từ hệ thống 1.200 điểmcung cấp dịch vụ của 64 đại lý bưu điện tỉnh, thành phố khắp cả nước và việctheo dõi, thống kê sản lượng, doanh thu phát sinh tại các Bưu điện tỉnh, thànhphố thực hiện hoàn toàn thủ công. Tổng cục Thuế chấp thuận với đề nghị của Côngty và việc thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT hàng tháng như sau:

Hàng tháng, căn cứ Bảng kê tổng hợp doanh thu dịch vụ cung ứngdo các đại lý tại bưu điện các địa phương gửi về Công ty cổ phần chuyển phátnhanh bưu điện thực hiện xuất hóa đơn GTGT làm căn cứ khai thuế GTGT.

Trường hợp sau khi đối chiếu với các đại lý bưu điện cóphát sinh chênh lệch thì Công ty thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung vào kỳ khaithuế của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế. Nếu kê khai điềuchỉnh, bổ sung dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì Công ty không bị phạtchậm nộp trên số tiền thuế GTGT nộp bổ sung như hướng dẫn tại điểm5.2 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần chuyển phát nhanhBưu điện được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương