ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM
-------
---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/UBQGVTE-VP
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Công an;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tr
c thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua đã xảy ra nhiu vụ việc trẻ em bị rơi, ngã từ các khu chung cư, nhà cao tầng dn đến tai nạn, thương tích nghiêm trọng và tử vong. Ngày 28 tháng 02 năm 2021, cháu bé N.P.H (sinh năm 2018) bị ngã từ tòa nhà chung cư thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phHà Nội và được người dân kịp thời cứu sống.

Trước tình hình trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực y ban quốc gia về trẻ em yêu cầu các bộ, ngành, đoàn th, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo trin khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã, cụ th như sau:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng.

2. Rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chun, tiêu chí an toàn cho trem tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trem. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đi với các vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

3. Đy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tchức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Tuyên truyền, phbiến kiến thức, knăng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, bản, xóm, ấp, t dân ph, khu dân cư, trường học, lp học đbảo đảm an toàn cho trẻ em và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em. Tích cực triển khai xây dựng ngôi nhà an toàn theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã tại các khu chung cư, nhà cao tầng; huy động sự tham gia của các tchức đoàn thvà của người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính ph báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các thành viên UBQGVTE;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ c
a Quốc hội;
- Ủy ban về các VĐXH của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, TE.

KT. CH TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG
TRCTH TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hà