BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------

Số: 5332/BCT-XNK

V/v: Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến hàng xuất khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP)

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), thời gian vừa qua có một số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội nhập khẩu mặt hàng thủy sản làm nguyên liệu để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu phải nộp giấy phép nhập khẩu tự động tại cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan.

Căn cứ quy định tại khoản 2c) Điều 1 Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng, theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng thủy sản làm nguyên liệu để phục vụ sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu không phải thực hiện đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động tại Bộ Công Thương và làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định.

Bộ Công Thương thông báo và đề nghị Hiệp hội hướng dẫn nội dung trên cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp thực hiện);
- Cơ quan đại diện Bộ CT tại TP.HCM;
- Lưu VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên