ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5333/UBND-VX
V/v Xử lý triệt để quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2012.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Để duy trì kết quả đã đạt được vàtăng cường hơn nữa trật tự quảng cáo đối với hoạt động quảng cáo rao vặt trênđịa bàn Thành phố, xử lý nghiêm khắc với các chủ thuê bao số điện thoại viphạm, giữ gìn bộ mặt đô thị của Thủ đô luôn xanh, sạch, đẹp. UBND Thành phố yêucầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩymạnh công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnbằng nhiều hình thức với nội dung thiết thực, tuyên truyền sâu rộng đến mọi cơquan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộngđồng tự giác không quảng cáo sai quy định, tham gia vào công tác bóc xóa quảngcáo rao vặt vi phạm, phát hiện và tố giác đối tượng vi phạm, phát huy vai tròtự quản để giữ gìn vệ sinh môi trường xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, vănminh đô thị.

2. Thường xuyên tổ chức bóc xóaquảng cáo rao vặt vi phạm (chú ý cả các khu nhà tập thể, ngõ, ngách…) gắn vớichỉnh trang, quét sơn, đảm bảo mặt tiền các tuyến phố chính sạch, đẹp với yêucầu "Xóa, bóc, tháo dỡ đến đâu thì sơn vôi, hoàn thiện, chỉnh trang và tổchức bảo vệ quản lý đến đó". Các đơn vị, cơ quan, đoàn thể, tổ chức cánhân trên địa bàn có trách nhiệm tham gia công tác này tại địa phương nơi đóngtrụ sở.

3. Sở Thông tin và Truyền thông cóbiện pháp xử lý, cắt liên lạc các số thuê bao điện thoại vi phạm về quảng cáotheo quy định, báo cáo UBND thành phố.

4. Chỉ đạo Tổ công tác liên ngànhcủa quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xửlý vi phạm và có các giải pháp chống tái vi phạm quảng cáo rao vặt không đúngnơi quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực TU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c Chánh Văn phòng;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc