VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------------------

Số: 5334/VPCP-QHQT

V/v: tăng mức đóng niên liễm cho WMO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2653/BTNMT-HTQT ngày 18 tháng 7 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý tăng mức đóng góp niên liễm của Việt Nam cho Tổ chức khí tượng Thế giới (WMO) kể từ năm 2011 là 18.735 phờ răng Thụy Sỹ, như kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP; PTTg Phạm Gia Khiêm;

- VPCP: BTCN, các PCN;

- Các Vụ: TH, KTTH, KGVX;

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Văn Trọng Lý