VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-----------------------

Số: 5335/VPCP-QHQT

V/v: Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Báo cáo Kết quả tham dự Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 100 (công văn số 2236/LĐTBXH-HTQT ngày 11 tháng 7 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện các công việc sau:

- Hướng dẫn các Bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật lao động, công đoàn và các văn bản quy phạm pháp luật khác phù hợp với các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam đã gia nhập.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phê chuẩn các Công ước của ILO phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP; PTTg Phạm Gia Khiêm;

- VPCP: BTCN; các PCN;

Các Vụ: TH, KGVX, PL, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Văn Trọng Lý